Voorwaarden

Actievoorwaarden ‘Maak kans op €500,- shoptegoed bij bol.com door het delen van jouw werkfrustratie’


Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Maak kans op €500,- shoptegoed bij bol.com door het delen van jouw werkfrustratie’ (hierna: “Actie”), die georganiseerd wordt door GOODZO, 2715CA Zoetermeer. Deelname aan de Actie houdt acceptatie door de deelnemer (hierna: “de Deelnemer”) van de voorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze voorwaarden zal in overweging genomen worden. De organisator behoudt zich het recht voor om de promotionele Actie wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende Deelnemer.

De actie
Je kunt deelnemen door jouw werkfrustratie te delen op de doorverwezen landingspagina in maximaal 800 tekens. De gegevens van de Deelnemer zullen niet gebruikt worden voor verder doeleinden nog verstrekt worden aan derde partijen.

De looptijd
Actie loopt gedurende februari 2020.

De prijs
De te winnen prijs is €500,- shoptegoed bij bol.com.

GOODZO zal voor 14 maart 2020 de prijswinnaar aanwijzen. De Deelnemer die gewonnen heeft, wordt per e-mail op de hoogte gebracht. De Deelnemer dient zich op verzoek van GOODZO te legitimeren voor toekenning van de prijs. Een prijswinnaar dient binnen 10 dagen na verzending van de e-mail door GOODZO per e-mail te reageren. Indien binnen 10 dagen geen reactie is ontvangen door GOODZO, vervalt het recht op de prijs.

De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/Actie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is GOODZO gerechtigd een andere winnaar te trekken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd in het hoofdkantoor van GOODZO.

Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. GOODZO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

GOODZO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

GOODZO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

Deelnemers
Deelname staat open voor een ieder boven de 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de prijsvraag/Actie. GOODZO heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen. GOODZO heeft het recht om een Deelnemer van de Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

Als Deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan de Actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

GOODZO kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de Deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de Deelnemer, noch voor eventueel verloren gegane inzendingen, en storingen in het netwerk, de hardware of software, die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.

Toestemming en vrijwaring
De inzending dient geen inbreuk te maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden en niet op een andere manier in strijd te zijn met de wet, goede zeden of openbare orde. GOODZO behoudt het recht om inzendingen te weigeren als GOODZO vermoedt dat de inzending rechten van derden schendt of anderszins onrechtmatig is.

De inzending kan eenmaal opgestuurd worden en kan niet worden gewijzigd of herroepen worden. Deelnemer draagt intellectuele eigendomsrechten over aan GOODZO en GOODZO behoudt het recht om inzendingen te gebruiken voor marketing doeleinden, onder andere op de website en sociale kanalen.

Persoonsgegevens en privacy
Door deel te nemen aan deze Actie van GOODZO, vraagt GOODZO om de naam en emailadres van de deelnemer. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt door GOODZO om contact met de Deelnemer te zoeken, om de uitslag bekend te maken en de prijs te verstrekken. Enkel de winnaar van de Actie zal een directe email met uitslag en prijs van GOODZO ontvangen.

De persoonsgegevens worden door GOODZO niet gebruikt of bewaard voor andere (marketing)doeleinden of verstrekt aan derden. Na de bekendmaking van de winnaar, zullen de persoonsgegevens van het bestand van GOODZO verwijderd worden.

Deelnemer kan GOODZO actief (opt-in) toestemming geven om opgegeven persoonsgegevens op te nemen in het (marketing) bestand van GOODZO voor eventuele toekomstige marketing of nieuwsbrief doeleinden.

GOODZO heeft geen enkele toestemming tot persoonsgegevens verstrekt aan platform “Tweakers”.

Technische voorzieningen
GOODZO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de werking van de website en de actiepagina, maar volledig ononderbroken werking van de pagina’s kan niet gegarandeerd worden. Deelnemer dient zelf voor adequate voorzieningen te zorgen om deel te nemen aan deze Actie.